Galerie

Letecké pohledy

Dynamická zatěžovací zkouška NOK1

Koncem srpna 2016 úspěšně proběhla dynamická zatěžovací zkouška a zatěžovací zkouška brzděním, během které se ověřovali brzdné a akcelerační účinky vlaku na most.

Statická zatěžovací zkouška NOK1

Začátkem prosince 2015 úspěšně proběhla statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce č. 1. Následně byla konstrukce uvedena do zkušebního provozu. Po dokončení druhé nosné konstrukce proběhne dynamická zatěžovací zkouška a zatěžovací zkouška bržděním , kdy se budou ověřovat brzdné a akcelerační účinky vlaku na most.

Dokončovací práce NOK1

Montáž NOK1 je zdárně u konce. Konstrukce byla opatřena vrchním nátěrem a hydroizolací mostovky. Most byl usazen na ložiska, byly provedeny dilatační závěry, navezeno čedičové kolejové lože, položeny kolejnice a namontováno trakční vedení. Před zahájením zkušebního provozu proběhla statická zatěžovací zkouška

Montáž táhel NOK1

Napínání a přivaření táhel k ocelové konstrukci bylo realizováno v osmi fázích. Z důvodu rovnoměrného rozložení napětí v konstrukci, aby všechny prvky mostu měly stejnou teplotu, probíhaly jednotlivé fáze v noci. Na táhla byla instalována čidla (tenzometry) pro monitorování správného napnutí.

Montáž ocelové konstrukce NOK1

Spodní část mostní konstrukce (hlavní nosníky a mostovka) byla po svaření dopravena pomocí vysouvacího zařízení na své místo nad odlehčovacím ramenem Dyje. Poté se realizovaly oblouky s příčným ztužením. Po této fázi následuje unikátní etapa napínání a přivaření táhel.

Realizace opěr

Realizace spodní stavby proběhla kontinuálně s bouracími pracemi a demontáží ocelové konstrukce 1 původního mostu. Železobetonové opěry jsou založeny na velkoprůměrových pilotách a ukotveny pomocí zemních kotev.

Výroba NOK1 v mostárně

Výroba první nosné ocelové konstrukce mostu (zkráceně NOK1) probíhala v uzavřené hale. Konstrukce byla rozdělena na jednotlivé části a ty později po dopravě na stavbu svařeny v jeden celek.

Bourání

Nejprve byly sneseny krajní pole konstrukce 2, z důvodu realizace pilot pod budoucí nosnou ocelovou konstrukcí 2, následně se pole osadily zpět. Poté, co byl provoz vrácen na kolej č. 2, byla teprve provedena demontáž kontrukce 1.

Zkušební piloty

Před vlastním zahájením stavby byly realizovány čtyři zkušební piloty průměru 720 mm, na kterých byla provedena zatěžovací zkouška (působení vodorovných sil) pro ověření návrhových předpokladů. Kvůli velmi náročným základovým podmínkám bylo již samotné vrtání komplikované a s ohledem na výsledky zatěžovacích zkoušek pilot se přistoupilo k úpravě návrhu pilot (průměr zvětšen na 1200 mm, snížen…

Read More →

Lokalita

Most leží v krajině lužních lesů jihozápadně od Břeclavi nedaleko státní hranice. Mezinárodní železniční „severojižní magistrála“ zde překračuje rameno Dyje.

Původní mosty

Archiv 2015 IV. čtvrtletí

V posledním čtvrtletí byla dokončena NOK1, navezeno kolejové lože, proběhla montáž koleje a trakčního vedení. Vše vyvrcholilo zatěžovací zkouškou, která dopadla na výbornou a následně byl most uveden do zkušebního provozu.

Archiv 2015 III. čtvrtletí

V tomto období byla vysunuta mostovka, namontovány oblouky se ztužením, napnuta a svařena táhla.

Archiv 2015 II. čtvrtletí

Ve II. čtvrtletí byla dokončena výroba částí konstrukce v mostárně, dovezena konstrukce na stavbu a zahájeno svařování mostovky a hlavních nosníků. Dále pokračovaly práce na spodní stavbě.

Back to Top